Home » Sîya Şevê by Îbrahim Osman
Sîya Şevê Îbrahim Osman

Sîya Şevê

Îbrahim Osman

Published October 1st 2014
ISBN :
Paperback
123 pages
Enter the sum

 About the Book 

Pişti romana xwe ya dilveker Evina Merxaseki ya ku çiroka evina Derweşe Evde u Edule tine zimen, İbrahim Osman ve care me dibe geşta çiroken xwe yen xwedi vegotineke rewan, xweşkok u herikbar. Berhema ku ji heft çirokan pek te, xwineri wer dike diMorePişti romana xwe ya dilveker Evina Merxaseki ya ku çiroka evina Derweşe Evde u Edule tine zimen, İbrahim Osman ve care me dibe geşta çiroken xwe yen xwedi vegotineke rewan, xweşkok u herikbar. Berhema ku ji heft çirokan pek te, xwineri wer dike di xefika tevin u hunandinen xwe yen şirin de.Çiroken Siya Şeve giraniye didin kitekiten jiyana gerilatiye u salen bi eş u keser en ku mohra xwe li çarenivisa gele kurd daye. Ji Nasnameya Bi Xwin bigire ku behsa rasthatiniya kambax u dilsoj a xiziman di şere birakujiye de dike, heta bi çiroka Xezineya Bin Erde ya ku bale dikişine ser destpeka bişkivina xebata çekdar a gele kurd li bakure Kurdistane u sosretiya danustandina kurdan a li gel ve xebate, u heta bi Yazdeh Gul Bişkivin ku çiroka mirina trajedik a duwazdeh şervanen azadiye bi desten xwezaya Kurdistane ya dilkevir radixe ber çavan. U di nav re, malwerani, qeleşi, hevişikestin u buyeren kenegiri tevina çirokan di heriya xwe vedigevizinin.İbrahim Osman xwe di çirokbejiya xwe de dispere diware gewre ye rastgiriya diroka gele kurd a nujen u hewl dide ku hurgiliyen ve diroke di qalibeki wejeyi ye cihewaz de ro bike.