Home » หัวใจร่ายรัก by อิ่มอุ่น
หัวใจร่ายรัก อิ่มอุ่น

หัวใจร่ายรัก

อิ่มอุ่น

Published
ISBN :
304 pages
Enter the sum

 About the Book 

อยูดีๆ เคราะหรายกมาเยือน อินทุอร เมือพีชายของเธอดันไปกอเรืองดวยการพาเจาสาวคนอืนหนีกอนคืนแตงงานทีแยกวานันกคือเจาทุกขดันเปนเขา เหมราช อนุวัตร มหาเศรษฐีหนุมเจาของโรงแรมผูมีอิทธิพลทัวทังภาคเหนือ แถมยังเปนเจาหนีของผูเปนพีเสียอีก เลยพาใหตองเดือดรMoreอยู่ดีๆ เคราะห์ร้ายก็มาเยือน อินทุอร เมื่อพี่ชายของเธอดันไปก่อเรื่องด้วยการพาเจ้าสาวคนอื่นหนีก่อนคืนแต่งงานที่แย่กว่านั้นก็คือเจ้าทุกข์ดันเป็นเขา เหมราช อนุวัตร มหาเศรษฐีหนุ่มเจ้าของโรงแรมผู้มีอิทธิพลทั่วทั้งภาคเหนือ แถมยังเป็นเจ้าหนี้ของผู้เป็นพี่เสียอีก เลยพาให้ต้องเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้าเพราะใครๆ ก็รู้ดีว่าอย่าทำให้ผู้ชายที่ได้ฉายาว่า สิงโตขี้โมโห คนนี้ต้องโกรธ และทางเดียวที่จะเยียวยาอารมณ์ของเจ้าป่าผู้เสียหน้าได้ ก็คือต้องหาเจ้าสาวมาเป็นตัวตายตัวแทนซึ่งแน่ล่ะ จะเป็นใครไปได้นอกจากเธอแต่บอกเอาไว้ก่อน ถึงอินทุอรจะยอมรับหน้าที่เจ้าสาวขัดดอก แลกกับหนี้สินและความปลอดภัยของพี่ชาย แต่ความขี้วีนขี้เหวี่ยงของเธอก็ใช่ย่อย ฉะนั้นก็อย่าหวังเลยว่าเรื่องบนเตียง ระหว่างนางแมวป่ากับสิงโตผู้เอาแต่ใจจะราบรื่นเหมือนกลืนกล้วย เพราะถ้าเขาแรงมา เธอจะแรงกลับไปให้มันรู้ฤทธิ์กันไปข้างหนึ่ง